Informatie voor nieuwe leden PSV Hertruiter afdeling pony's

Hippsich Centrum ‘t Oale Spoor

PastoorRientjesstraat 85

7447 GGHellendoorn

Tel: Pony’s0548-655980 (Gerrit Vrugteveen)

INFORMATIE VOORNIEUWE LEDEN PSV HERTRUITERS AFD. PONY’S

Contributie

Hetcontributiegeld bedraagt € 170,= per jaar.

Inname van hetverschuldigde contributiebedrag geschiedt 4 x per jaar via een automatische incasso. Hiervoor dient men een machtiging tetekenen (zie bijlage). Er wordteenmalig een entreegeld van € 75,= gevraagd (maximaal l x per gezin). 

De contributie voorelk volgend gezinslid bedraagt € 150,=
Behalve de contributie en hetentreegeld zullen ook andere bedragen zoals bijvoorbeeld het KNHS lidmaatschap e.d. viaautomatische incasso worden geïncasseerd.
Tevens zijn wij verplicht ieder nieuw lid aan te melden als lid van de KNHS.
Men ontvangt dan 4 x per jaar het blad Paarden Sport. De kosten van dit lidmaatschap worden 1 x perjaar (aan het begin van het kalenderjaar) geïncasseerd bij u.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging kanuitsluitend schriftelijk of per mail bij de secretaresse en alleen m.i.v. hetvolgende kwartaal. De toegangsdruppel van demanege moet dan weer worden ingeleverd.

Lessen

De ledenkrijgen 1 maal per week een uur les onder leiding van eengediplomeerd instructeur.

De indeling vande lessen wordt bepaald door het bestuur. Overleg is natuurlijk mogelijk.

Bij verhinderinggraag tijdig afmelden bij Gerrit Vrugteveen  06-43108989of mailen naar vrugt026@planet.nl

Bij veel uitvalkunnen dan nog lessen worden samengevoegd.

Vrij rijden

Het is mogelijkom een toegangsdruppel van de manege te verkrijgen. De borg voordeze druppel bedraagt €25,=  
Als rijdend lid kun je dan vrij gebruik maken van de manege als er geenevenementen zijn.  Bij vrij rijdengeldt natuurlijk altijd: laat geen rommel achter, ruim hindernissen en andermateriaal op, veeg even en houd rekening met elkaar. Dragen van een cap is altijd verplicht, longeren is niettoegestaan. Voor het behoud van de bodem moet de mest direct worden weggehaald. Indien je de laatste ruiter bent die de manege verlaat, moet deschuifdeur dicht worden geschoven en de verlichting uitworden gedaan.

 

 

Hulp vanouders/ruiters bij evenementen

 

Uw hulp zalworden gevraagd bij concoursen en andere evenementen.  Zonder uw hulp ishet namelijk onmogelijk om concoursen en evenementen te organiseren. Uontvangt het rooster voor de hulpdiensten ruim van te voren permail.  Indien u bent ingeroosterden niet in de gelegenheid bent om te helpen, mag er onder eigen leden geruild worden.      

 

Ieder lid(maximaal 2 per gezin) moet 1 x per jaar deelnamen aan een actie. Deze actiezal ruim van te voren kenbaar gemaakt worden aan de leden via de mail. Ook bestaater de mogelijkheid om de actie af te kopen. De opbrengst van deze actie komtten goede aan de vereniging en dient onder andere om de contributie zo laagmogelijk te houden

 Ponykamp

 

Tijdens eenweekend in het voorjaar organiseren wij een ponykamp waarop de leden kunnen inschrijven. Tijdens dit driedaagse ponykamp proberen we het ponyrijden centraal te laten staan. Een lange buitenrit en extra activiteitenbehoren tot de mogelijkheden.  Belangrijkerechter is de gezelligheid en elkaar beter leren kennen. We proberen ook buitende lessen om  extra activiteiten teorganiseren.

 

Bixie enconcoursen

Voor de ruitersdie zich willen voorbereiden op het echte wedstrijdgebeuren, is er de mogelijkheid om een Bixie-startkaartaan te vragen. Deze startkaart kan worden aangevraagd via de website van deK.N.H.S. Op www.knhs.nl en  www.wedstrijdplatform.nl kunt u zien waar en wanneer Bixie-wedstrijden worden gehouden. Ruiters die concours willen gaanrijden, moeten via de website van de KNHS een startpas aanvragen. U kunt zelf inschrijven via www.knhs.nl of www.wedstrijdplatform.nl Als u op concours gaat, moet u altijd  het paspoort van de pony bij u dragen. Vanbelang is dat uw pony jaarlijks wordt ingeënt voor u aan de (bixie) wedstrijden deelneemt. Ook moet uw pony tot en met 8 jarige leeftijd jaarlijks gemeten worden.

We hopen dat u door deze informatieeen goede indruk heeft gekregen van onzevereniging. Als u akkoord gaat met deze regels, verzoeken wij u om onderstaandformulier in te vullen en te ondertekenen.

Deze aanmeldingkunt u sturen naar het mailadres wat vermeldt is onderaan het formulier (afd.pony’s)

Onze verenigingmaakt gebruik van de collectieve verzekering voor vrijwilligers ( tijdens werkzaamheden bij een vereniging)van de Gemeente Hellendoorn.

Nieuwe leden krijgen 3 proeflessen aangeboden, daarna gaat hetlidmaatschap officieel in.                                                                                                                                             U kunt zich aanmelden via het te downloadenaanmeldingsformulier onder het klopje Lid Worden.

Lid worden?

In de bijlage kunt u onderstaand aanmeldingsformulier downloaden.

Hippisch Centrum 't OaleSpoor
PSV Hertruiters
Past. Rientjesstraat 85
7447 GG Hellendoorn
Aanmeldingsformulier
Naam:______________________________________Voorletters:____________________
Roepnaam:________________geb. datum____________Geslacht: m / v
Adres:_______________________________postcode________woonplaats_________________
Telefoon:_______________________________Mobiel:________________________
Emailadres:___________________________________________________________
Afdeling * : Pony's  of Paarden
Bank / giro rekening:_______________________________
Naamrekeninghouder__________________________________________
Entreegeld per lid€ 75,--  per lid € 75,-
Contributiegelden zie:www.manegehellendoorn.nl.
Wilt u Wel / geentoegangsdruppel om vrij te kunnen rijdenin de manege (borg hiervoor bedraagt € 25 ,-)
KNHS lidmaatschapgelden *: (zie KNHS.nl)
1 eerste gezinslid  
2 tweede (en volgend)gezinslid op hetzelfde adres
KNHS Persoonsnummer (alsu eerder lid van de KNHS bent geweest: __________________
De wedstrijdsecretariszal u aanmelden bij de KNHS, daar kunt u evt. zelf via Mijn KNHS.nl 
een startpas aanvragen.
Door ondertekening vandit formulier verplicht u zich tot alle in het ledeninformatiepakket 
vastgelegde financiële en andere verplichtingen die van de leden van de 
Hertruiters worden verwacht. 
IngangsdatumLidmaatschap: ________________
Handtekening:Handtekening ouders /verzorgers:
(indien het nieuwe lidjonger dan 18 jaar is)
* doorstrepen indien nietvan toepassing
Afdeling paarden:Ledenadministratie Afdeling ponyclub: ledenadministratie
Monique Nijenkamp -WestendorpHester ten Cate-vanEgmond
Koeveenweg 2Schaapskooiweg 18
7441 AS Nijverdal7443 PX Nijverdal
Mail:  nijenkamp2@hotmail.comMail: hester@mjtencate.nl
tel: 0548-62276506-10610511


 :


Download PDF-bestand

Huishoudelijk regelement PSV de Hertruitertjes

 

Leden

Artikel 1:

Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over toelating en reageert binnen 1 maand. Een afwijzende beslissing zal bij aangetekend schrijven – kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 1 maand na de dag van ontvangst van het bericht van de afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in  haar eerstvolgende vergadering.

 

 

Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan de volgende reglementen en veiligheidseisen:

 

·     verplicht dragen van een cap

 

·       tijdens verenigingslessen en vrij rijden houdt elke ruiter zich aan de algemeen geldende rijbaaregels, deze zijn te vinden op de website: www.manegehellendoorn.nl

 

·     bij gebruik accommodatie voor privéles, overige leden die vrij rijden niet storen en/of hinderen

 

·       accommodatie schoon en afgesloten achterlaten en wanneer nodig de lampen uit doen. Elke ruiter is verantwoordelijk voor het opruimen van de mest van zijn/haar paard/pony.

 

·      het gebruik van drugs, alcohol (sterke drank) en roken is in en om de accommodatie strikt verboden.

 

·       Ben je verhinderd voor de les, dan dient men voor 16.00 uur zichzelf af te melden bij de aangewezen persoon, zodat eventueel de lessen samengevoegd kunnen worden.

 

·     Met 1 paard/pony per lid deelnemen aan 1 verenigingsles.

 

·       Leden van de afdeling ponys mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden en worden daarna automatisch ingedeeld bij de afdeling paarden.

 

·       Het in diskrediet  brengen van de goede naam van vereniging en/of bestuursleden kan leiden tot uitsluiting van het lidmaatschap.

 

Lidmaatschap van de vereniging geeft elk lid recht op verenigingslessen zoals die door bestuur en evt. lescrdinator/instructeur zijn vastgesteld. Wijzigingen hierin alleen in overleg met bestuur/coördinator/instructeur.

 

Lidmaatschap geeft recht op gebruik van de accommodatie indien er geen concours/evenement plaats vindt. Inlichtingen hierover en de planning van de evenementen (zowel paard als niet-paard gerelateerd) zijn te vinden op de website van de manege: www.manegehellendoorn.nl

 

Leden verplichten zich bij aanmelding om mee te helpen tijdens concoursen/evenementen. Bij onvoldoende meewerken/helpen tijdens concoursen en of evenementen kan een bestuurlijke sanctie worden opgelegd.

 

 

 

Ereleden

Artikel 2:

Ereleden genieten dezelfde rechten als leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

 

 

Contributie

Artikel 3:

De contributie, die via automatische incasso betaald dient te worden, voor de leden wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. (Tevens bepaalt de algemene ledenvergadering de hoogte van het entreegeld).

 

Artikel 4:

Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de leden ingedeeld in categorieën, t.w.:

a. rijdende leden

b. niet rijdende leden

c. recreatieleden

d. steunende leden

De contributie dient door de leden per kalenderkwartaal te worden voldaan via automatische incasso. Het

bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen. Bij niet tijdige betaling aan de functionaris/penningmeester kan het verschuldigde bedrag door deze geïnd of doen geïnd worden en komen de kosten van incassering ten laste van het verantwoordelijke lid.

 

Voorzitter

Artikel 5:

De voorzitter heeft de leiding over de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen en tekent de stukken indien nodig.

a. Hij leidt de vergaderingen volgens de agenda, die elke keer opgesteld wordt naar aanleiding van de notulen

van de vorige vergadering (openstaande punten) en de ingebrachte onderwerpen door (bestuurs)leden en uiteindelijk fiatteert de voorzitter de notulen van voorgaande vergadering;

b. Hij geeft gelegenheid aan de leden om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt;

c. Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen;

d. Hij kan de vergadering schorsen zolang als nodig is i.v.m. het aan de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van

de meerderheid der aanwezige leden dient de vergadering onmiddellijk te worden hervat.

 

Ledenvergadering

Artikel 6:

a. De algemene ledenvergadering vindt minimaal x per jaar plaats en kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van de betreffende vergadering staan. Bestuursverkiezingen worden 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt, tegenkandidaten kunnen 4 dagen van tevoren met 1/10 deel der stemgerechtigde leden worden voorgedragen.

 

Bestuursvergadering

Artikel 7:

a. een bestuursvergadering wordt bijeen geroepen op verzoek van de voorzitter of van tenminste 2 andere bestuursleden of wanneer overeengekomen met het hele bestuur op vaste afgesproken dagen en tijdstippen. b. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris, welke belast is met:

 

1.    Het schrijven/samenstellen van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;

2.    Het tijdig uitnodigen en van agenda voorziene, bestuurs- en ledenvergaderingen;

3.    Het voeren van correspondentie namens bestuur en leden;

4.    Het opstellen van een jaarverslag (evt in overleg met de penningmeester), waarin opgenomen o.a. diverse activiteiten van de vereniging en de financien;

5.    Wat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris behoort en onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt.


 

c. Het bestuur kiest uit haar midden een penningmeester, die belast is met:

 

1.    Het beheer der financiële middelen van de vereniging;

2.    Het innen van de contributies / en donaties van de leden, aspirant-leden en donateurs;

3.    Het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan;

4.    Het tijdig vóór de algemene ledenvergadering, bij het bestuur in te dienen, rekening en verantwoording van het financiële boekjaar;

5.    Alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort.

 

 

 

Stemmingen

Artikel 8:

Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene ledenvergadering een stembureau aan van 2 leden buiten het bestuur.

 

 

Wedstrijden

Artikel 9:

Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden worden nader geregeld in het wedstrijdreglement van de K.N.H.S.. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het deelnemen aan wedstrijden.

 

Publiciteit

Artikel 10:

Het bestuur informeert de leden – via mail, website of telefoon over voor hen van belang zijnde aangelegenheden. Publiciteit rondom de vereniging en Stichting SRHN zal via het betreffende bestuur of PR gaan.

 

Wijzigingen

Artikel 11:

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering tot stand worden gebracht; zij dienen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen te zijn aangenomen.

 

Slotbepaling

Artikel 12:

In geval 1 of meerdere bepalingen van dit reglement mochten blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. Ieder lid van de vereniging heft recht op 1 exemplaar van dit reglement alsmede op aanvullingen c.q. wijzigingen daarop.

 

 

 Hellendoorn, september 2014