Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Our MissioN

Teachers

read more

 Bestuur van de PSV de Hertruiters

 Voorzitter  : Gerrit Vrugteveen

 Secretaris  :  Janet Elshof 

 Penningmeester : Erica Roelofs 

 Ledenadministratie : Monique Nijenkamp

 Lid  Dianne Goossen    

 Lid Hester ten Cate 

 Lid Ton Schneider  

Lessen

Lessen Paarden :
Maandagavond zijn in beide rijhallen allround lessen. 

Op donderdag avond zijn er lessen voor de pony's en deels paarden

Aanmelden Lidmaatschap

Het Inschrijfformulier voor lidmaatschap Paarden/Pony's kan u hier downloaden

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk zie hier onder .

Mogelijkheden Rijden Lid Paard Papieren Lid Pony Papieren lid Ondersteunend Lid
Contributie per jaar 
 1 x in de week les
vrij rijden in buitenbak / manege (mits geen wedstrijd of les)
Wordt je ingedeeld om te helpen bij evenementen

Huishoudelijk reglement PSV de Hertruiters.

Leden Artikel 1:Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging.Het bestuur beslist over toelating en reageert binnen 1 maand. Een afwijzende beslissing zal – bij aangetekend schrijven – kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker met vermelding dat hiertegen inberoep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 1 maand na de dag van ontvangst van het bericht van de afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende vergadering.

Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan de volgende reglementen en veiligheidseisen:


A :       Verplicht dragen van een cap.
B :      Tijdens verenigingslessen en vrij rijden houdt elke ruiter zich aan de algemeen  geldende rijbaanregels, deze zijn te vinden op de website.
C :      Bij gebruik accommodatie voor privéles, overige leden die vrij rijden niet storen                   en/of hinderen
D :     De accommodatie schoon en afgesloten achterlaten en wanneer nodig de lampen              uit doen. 
E :      Elke ruiter is verantwoordelijk voor het opruimen van de mest van zijn/haar                          paard/pony. 

F:      Het gebruik van drugs, alcohol en roken is in de accommodatie strikt verboden. 
G:      Ben je verhinderd voor de les, dan dient men voor 16.00 uur zichzelf af te melden              bij de aangewezen persoon, zodat eventueel de lessen samengevoegd kunnen                    worden. 
H:      Met 1 paard/pony per lid deelnemen aan 1 verenigingsles. 
  I:      Leden van de afdeling pony’s mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden en            worden daarna automatisch ingedeeld bij de afdeling paarden. 
  J:     Het in diskrediet brengen van de goede naam van vereniging en/of bestuursleden             kan leiden tot uitsluiting van het lidmaatschap. 
K:      Lidmaatschap van de vereniging geeft elk lid recht op verenigingslessen zoals die               door bestuur en evt. lescoördinator/instructeur zijn vastgesteld.
         Wijzigingen hierin alleen in overleg met bestuur/coördinator/instructeur.
 L:     Lidmaatschap geeft recht op gebruik van de accommodatie indien er geen                           concours/evenement plaatsvindt.
         Inlichtingen hierover en de planning van de evenementen (zowel paard als niet-                   paard gerelateerd)zijn te vinden op de website van de manege. 
M:    Leden verplichten zich bij aanmelding om mee te helpen tijdens                                              concoursen/evenementen. Bijonvoldoende meewerken/helpen tijdens concoursen           en of evenementen kan een bestuurlijke sanctie worden opgelegd